I. Administrator danych:
Administratorem danych osobowych jest Adwokat Łukasz Staszel prowadzący działalność gospodarczą – Adwokat Łukasz Staszel Kancelaria Adwokacka, ul. Sobocińskiego 24, 40-687 Katowice, NIP: 736-166-47-13, numer telefonu 32-307-02-24, adres e-mail: kancelaria@adwokat-staszel.pl

II. Cele przetwarzania danych osobowych:
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu wykonywania czynności adwokackich, w tym świadczenia usług doradczych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO:
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych;
• w celach windykacyjnych jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora;
• w celu prowadzenia korespondencji, w tym także elektronicznej jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych:
Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych utrzymaniem poczty elektronicznej.

V. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone w zakresie danych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu adwokata.
W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 1 RODO),
• otrzymania kopii danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 15 ust. 3 RODO),
• sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
• usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy przez adwokata (art. 18 RODO),
• przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
• W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: kancelaria@adwokat-staszel.pl, telefonicznie pod numerem 32-307-02-24, 32-352-84-60. lub listownie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.
W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

IX. Profilowanie:
Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.