Oferta Kancelarii

Oferta skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych, w ramach naszej działalności:

 • zastępujemy Klientów przed sądami i organami administracji publicznej,
 • udzielamy porad prawnych, w tym również w sprawach pilnych – telefonicznie i poprzez e-mail,
 • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów, porozumień, ugód, oświadczeń,
 • przygotowujemy i opiniujemy projekty wewnętrznych aktów prawnych spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji i innych,
 • prowadzimy windykację należności – na etapie sądowym i przedsądowym,
 • uczestniczymy w prowadzonych negocjacjach,
 • wydajemy opinie prawne,
 • składamy sprawozdania i inną dokumentację w ramach postępowań przed wydziałami KRS, w tym elektronicznie (również dla cudzoziemców).

Oferta Kancelarii obejmuje sprawy z zakresu:

 • prawa gospodarczego i handlowego

  Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie tworzenia spółek prawa handlowego jak również świadczenia usług związanych m.in. z przekształceniami przedsiębiorców i spółek prawa handlowego, tworzeniem oddziałów przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych. Kancelaria prowadzi też sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej członków zarządu, sprawy dotyczące zaskarżania uchwał, sprawy rejestrowe, sprawy z zakresu nieuczciwej konkurencji i wiele innych.

 • prawa cywilnego

  Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących m.in. nieruchomości czy też powiązanych z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Kancelaria prowadzi sprawy:
  – o zapłatę,
  – spadkowe,
  – o zniesienie współwłasności,
  – w zakresie ochrony własności i posiadania,
  – o ustanowienie służebności,
  – o zasiedzenie,
  – o ubezwłasnowolnienie,
  – o ochronę dóbr osobistych i wiele innych.

  Kancelaria oferuje też zastępstwo procesowe na etapie postępowania egzekucyjnego.

 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

  Reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców we wszelkich sprawach pracowniczych, projektujemy umowy, regulaminy, zarządzenia, oświadczenia. Wspieramy również w postępowaniu przed ZUS i w postępowaniach sądowych toczących się na skutek odwołania od decyzji organów rentowych – o podleganie ubezpieczeniom społecznym, o prawo do emerytury, emerytury pomostowej itp.

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego

  Oferujemy prowadzenie spraw o rozwód, separacje, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o ustalenie ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o ograniczenie/zawieszenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, o podział majątku wspólnego i wiele innych.

 • prawa autorskiego i własności przemysłowej

  Kancelaria opracowuje i opiniuje umowy przenoszące prawa autorskie majątkowe czy też umowy licencyjne. Świadczymy też zastępstwo procesowe w sprawach o naruszenie uprawnień twórców oraz prowadzimy sprawy w zakresie roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 • prawa administracyjnego

  Zastępujemy strony w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sporządzamy środki zaskarżenia określone prawem oraz pisma w toku postępowania, zastępujemy Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 • prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

  Prowadzący Kancelarię Adwokat Łukasz Staszel posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania szkół wyższych, oferując wsparcie przy tworzeniu wewnętrznej dokumentacji uczelni – w tym statutu oraz regulaminów, sporządzaniu projektów umów oraz w zakresie rozwiązywania bieżących problemów uczelni – w tym w indywidualnych sprawach studentów, sprawach pracowniczych pracowników uczelni oraz w kwestiach związanych z procedurami nadania stopni naukowych. Ponadto oferujemy prowadzenie obrony w sprawach dyscyplinarnych obwinionych studentów i nauczycieli akademickich.

 • postępowania egzekucyjnego

  Oferujemy wsparcie na etapie postępowania egzekucyjnego, przygotowujemy wnioski egzekucyjne, reprezentujemy wierzycieli oraz dłużników w toku postępowania egzekucyjnego.

 • ochrony dany osobowych

 • odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy

Wynagrodzenie Kancelarii:

Wynagrodzenie Kancelarii ustalana jest indywidualnie, każdorazowo wraz z przyjęciem sprawy. Kancelaria stosuje przejrzyste zasady rozliczeń.

Podstawą określenia wynagrodzenia jest indywidualna umowa zawierana z Klientem oraz aktualne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

W umowie z Kancelarią ustalone może być, iż część wynagrodzenia zależna jest od rozstrzygnięcia w sprawie (success fee), w zależności od ustaleń z Klientem możliwe jest też zastosowanie stawki godzinowej (np. przy zamówieniu opinii prawnej).

Wynagrodzenie Kancelarii nie zawiera w sobie opłat sądowych oraz opłat skarbowych.